پرداخت شما بابت حمایت از آثار گلوری، باموفقیت دریافت شد.